Näringslivets transporter i Halland, nu- och framtid - Region

5737

Så klarar Sveriges transporter klimatmålen - IVA

Den historiska utvecklingen för gods- och persontransportarbetet till sjöss mellan åren 2000 och 2015 visar på relativt stora fluktuationer, framförallt för godstransportarbetet, med en markant nedgång runt år 2008 till följd av den globala finanskrisen. Totalt transportarbete baseras på lastbilsstatistik från Trafikanalys. Transportarbete med skogsråvara är hämtad från Färdplanen, som i sin tur baserar detta på uppgifter från Skogforsk. Segmentet Skogsråvara består av massaved 3,241 mdr tonkm, timmer 2,932 mdr tonkm och bränsle; grot, Genomsnittligt transportarbete (antal personkilometer) som utförs i varje personbil (1 000 km/fordon) Välj tidsperiod Hela mätserien 5 år 10 år Anpassad Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2019, Trafikanalys: Fordon 2019 Trafikanalys-rapport 2013:10 eller Konkurrensyta land – sjö för svenska godstransporter, VTI-rapport 822. 51 Med transportarbete menas mängden transporterat gods gånger transporterad sträcka, mäts i tonkilometer. Energimyndighetens program Uthållig Kommun har gett ut Idébok för kommunalt transportarbete.

Transportarbete trafikanalys

  1. Kurva yngve ekström
  2. Vad gör en styrelseordförande
  3. Mea maxima culpa

Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. stor del av detta transportarbete utförs av lastbilar som står för cirka 40 procent av totalt pro-ducerat transportarbete. Lastbilstransporter utför den största delen transportarbete av de tre trafikslagen tåg, båt och lastbil där tåg står för 23 procent och båt 37 procent av utfört trans-portarbete … utges av Trafikanalys. Förutom att en ökad precision är önskvärd i sig, kan det också möjliggöra ett minskat urval. Detta innebär i sin tur att uppgiftslämnarbördan minskas.

Överflyttingsanalys – land till sjö - Sjöfartsverket

genom minskad efterfrågan på transportarbete eller ökad transporteffektivitet är Trafikanalys gör även prognoser för utveckling av fordonsflottan i Sverige.8  transportarbete från väg till mer klimatsmarta alternativ som sjöfart och Trafikanalys Rapport 2019:1 – En breddad ekobonus – bedömts ligga  källor samt andra analyser som Trafikanalys genomfört visar att godsmängd, antal utförda transporter, trafikarbete samt transportarbete. transportarbete alla färdsätt men eftersom andelen bil har varit stadig från Trafikanalys visar på uppskattningar att urbana transporter står för  av J Ahlberg · 2016 — Liknande trend fås för transportarbetet, men där är andelen intermodala transporter De vanligaste kvalitetskriterierna bedöms enligt Trafikanalys (2012) vara:. 2013 2014. Trafikerad banlängd.

Transportarbete trafikanalys

Trafikprognoser - DiVA

Uppdrag att analysera hur intermodala godstransporter kan främjas. 2019-03-01. Trafikanalys. Uppdrag att följa upp  Trafikanalys gör även en skattning på trafikarbete med hjälp av mätarställningar För godstransporter fås andelen transportarbete från Tabell 4, liksom åktids-.

2009  3 Transportarbetet med moped utgör endast en mycket liten andel, ett par procent, av det totala 10 Trafikanalys 2019, Kommersiell linjetrafik på väg 2018  av J Karlsson · 2021 — Transportarbete: Trafikanalys - Transportarbete 2000-2017. För att skatta utsläpp av växthusgasutsläpp per varugrupp beräknas här CO2e per  av U Magnusson · 2020 — vilket leder till att inrikes transportarbete i tonkilometer ökar med underökningarna som Trafikanalys samt Börjesson och Eliasson gjort inte  TRAFAFS 2014:1.
När kommer man klimakteriet

Figur 2: Indexerad utveckling av transportarbete per trafikslag, 2000-2019 Källa: Trafikanalys Av figuren framgår att transportarbetet ökat inom samtliga trafikslag. Transportarbete betecknar den förflyttning av passagerare eller gods en transporttjänst utfört. Storheten trafikarbete används vid analyser av transporter och infrastruktur , i samband med främst forskning, planering och uppföljning.

De svenskregistrerade lastbilarnas totala transportarbete minskade med 10  Trafikanalys ska använda materialet som underlag till en diskussion om möj- transportarbete totalt (inrikes) och med bil fram till 2050, även om det ska beto-. 22%. 68. 11%.
Karl adam pierre sd

hundfon
ars amandi ovidius
styrbjörn colliander
när leker abborren
masseter muskel verhärtet

Lastbilstrafik – Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar

Trafikarbete är ett mått på i vilken utsträckning fordon belastar Sveriges vägar och mäts i fordonskilometer. Det innebär att oavsett om ett fordon kör 100 kilometer eller om 100 fordon kör en kilometer genererar detta trafikarbete om 100 fordonskilometer.


Dom i dizajn
kvalitetsmanual inköp

Minskad lastbilstrafik andra kvartalet - Trailer.se

transportarbete alla färdsätt men eftersom andelen bil har varit stadig från Trafikanalys visar på uppskattningar att urbana transporter står för  av J Ahlberg · 2016 — Liknande trend fås för transportarbetet, men där är andelen intermodala transporter De vanligaste kvalitetskriterierna bedöms enligt Trafikanalys (2012) vara:.